Askonsdagen, som i år infaller den 6 mars, inleder fastan. Mässa med askutdelning firas kl. 7.30 och kl. 18.15. Ask­onsdagen är faste- och abstinensdag.

Korsvägsandakt hålls varje måndag efter kvällsmässan i fastan. De som vill leda andakten kan anteckna sig på en lista på anslagstavlan i S:t Lars.

Fastereträtten med fader Anders Ekenberg startar fredag kväll och avslutas med söndagens högmässa den 22–24 mars. Temat är VATTNET – LJUSET – LIVET  och utgår från texter ur Jo­hannesevangeliet. Se program.

Palmsöndagen den 14 april börjar högmässan i Uppsala kl. 11 med väl­signelse av palmkvistar på Newman­institutets innergård och fortsätter därefter i procession till S:t Lars kyrka.

Extra bikttillfällen erbjuds måndag, tisdag och onsdag under stilla veckan kl. 17.30–18 och även vid behov direkt efter kvälls­mässan.

Skärtorsdagen den 18 april är det tillbedjan av det allraheli­gaste sakramentet i förskolans lokaler efter kvällsmässan och fram till midnatt.