Påven vill lyssna till kyrkan och har inbjudit till en världsvid process för detta – DEN SYNODALA PROCESSEN.

I den första fasen av den synodala processen ska stiften lyssna till de troende. Deras synpunkter ska utgöra grunden för det dokument som varje stift ska sända in till sin respektive biskopskonferens. Dokumenten kommer sedan att sammanfattas och mynna ut i arbetsdokumentet som ska användas under biskopssynoden hösten 2023. (Mer information om detta finns på stiftets hemsida, www.katolskakyrkan.se/biskopssynoden-2023 .)
Det är församlingarna och deras pastoralråd som ska arrangera de möten där samtalen äger rum, utifrån synodens frågeställningar. I vår församling bjuder pastoralrådet in till samtal söndagarna den 6 mars och 24 april, efter högmässan. Alla är välkomna.

Syftet med den första fasen är att få in så många människors erfarenheter som möjligt, i varje församling och stift. För att uppnå detta behöver vi hjälpas åt. Ju mer människor vi når, desto sannare blir den bild av vår kyrka som vi skickar vidare till biskopskonferenserna.

Eftersom alla församlingsmedlemmar inte har möjlighet att delta i möten finns också möjlighet för den som vill att lämna sina synpunkter och svar på synodens frågeställningar direkt till stiftet, genom e-postadressen synod@katolskakyrkan.se .

Pastoralrådet i S:t Lars församling