Caritas S:t Lars språk­café fortsätter på tisdagar kl. 16–18. Är du int­resserad av att hjälpa till som volon­tär? Kontakta Mary Glover, mary.glover44@gmail.com alt. 073-996 14 71 eller Alina Maric, alina@maric.se alt. tel. 072-323 48 06.

Till ny ordföran­de vid Caritas S:t Lars årsmöte valdes Per Lindqvist. Medlemmar som ännu inte har beta­lat sin medlemsavgift ombeds att gö­ra det via pg 67 58 67–6.